Doelstelling van de Afdeling

Doel van de Fietsersbond is kort gezegd het verkeer ‘fietsveilig’ en ‘fietsvriendelijk’ te maken. Fietsveilig mag voor zich spreken, fietsvriendelijk betekent dat het verkeer zó is ingericht dat het fietsen aanmoedigt: van de aanleg en het onderhoud van fietspaden tot en met de afstelling van verkeerslichten. Het gaat met name om het dagelijkse fietsverkeer: wonen, werken, schoolgaan, winkelen. Snelle, rechtstreekse fietsverbindingen zonder obstakels zijn hierbij belangrijk.

De Fietsersbond afdeling Zuidoost-Brabant wil actief de belangen van fietsers behartigen in de gemeenten van de regio. Dat geldt met name voor die gemeenten waar geen eigen onderafdeling van de Fietsersbond actief is. Dit willen we bereiken door invloed uit te oefenen op beslissingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en verkeer. Structurele gesprekspartners daarbij zijn:
• de gemeentebesturen
• samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten op verkeersgebied, zoals het SRE
• lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland
• andere lokale belangengroepen zoals ouderenbonden etc.