Mobiliteitsstrategie Nuenen

Dit voorjaar is in Nuenen de Werkgroep Mobiliteitsstrategie opgericht. De opdracht van de deze werkgroep is het adviseren van de gemeente ten aanzien van de implementatie van de verkeersmaatregelen die genoemd zijn in de Bereikbaarheidsagenda. Aan de werkgroep nemen deel: bewonersgroepen, ondernemers, vertegenwoordigers van de dorpsraden van Gerwen, Nederwetten en Eeneind, lokale belangengroepen, Fietsersbond, VVN , Brabantse Milieufederatie, een aantal raadsleden en burgercommissieleden en tenslotte wethouder Martien Jansen en enkele verkeersambtenaren van de gemeente.

Ondertussen ligt er een eerste concept op tafel: “Mobiliteitsvisie Nuenen in de Regio” waarin de visie op gomotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer zijn omschreven. Dit stuk ontmoette de nodige kritiek van een groot aantal partijen in de werkgroep. Ook de Fietsersbond is niet echt gelukkig met dit stuk, met name op de visie op het fietsverkeer. Bijvoorbeeld komt de in de Bereikbaarheidsagenda opgenomen snelfietsroute van Gemert naar Eindhoven (via Lieshout en Nuenen) nauwelijks uit de verf doordat geen concrete maatregelen worden genoemd. Deze route zou volgens de genoemde Mobiliteitsvisie via Gerwen en daarna over de fietspaden parallel aan de Smits van Oyenlaan kunnen lopen om uiteindelijk via de Europalaan naar de Opwettenseweg te gaan. Iedereen die deze route wel eens fietst weet dat dit zonder maatregelen beslist geen snelfietsroute wordt!
Verder was in de Bereikbaarheidsagenda het plan opgenomen om de Opwettensweg autoluw te maken om het drukke fietsverkeer daar ruim baan te geven. In de Mobiliteitsvisie wil men wel het noordelijk deel als fietsstraat vormgeven maar daarnaast is er ook een ontsluitingsweg opgenomen van Nuenen-West naar het zuidelijk gedeelte van de Opwettenseweg/Wolvendijk. Hierdoor is er toch weer autoverkeer van en naar de N270 mogelijk en is er geen sprake van een echte snelfietsroute. Ook verhindert dit autoverkeer een gunstige afstelling van de verkeerslichten bij de N270 ten gunste van het doorgaande verkeer op deze N270 richting Eindhoven. En een verbeterde doorstroming op deze weg was juist een van de allerbelangrijkste punten in de Bereikbaarheidsagenda!

Het laatste woord hierover is zeker nog niet gezegd. Dus wordt vervolgd…